Hemorrhoid

I’m not an Asshole, I’m a Hemorrhoid. I Irritate Assholes.

I'm not an Asshole, I'm a Hemorrhoid. I Irritate Assholes.

Source: myshitty.com – Hemorrhoid